Eleutherodactylus

Eleutherodactylus guantanamera, copyright Ariel Rodriguez.

Belongs within: Hyloidea.

Eleutherodactylus is a very diverse genus of directly developing, mostly small frogs found in Central and South America.

Eleutherodactylus Duméril & Bibron 1841 [incl. Pelorius Hedges 1989; Eleutherodactylini] FG06
    |–+–+–E. counouspeus (Schwartz 1964) PW11, FG06 [=Euhyas counouspea FG06]
    |  |  `–+–+–E. inoptatus Barbour 1914 PW11, FG06 [=Pelorius inoptatus FG06]
    |  |     |  `–+–E. chlorophenax Schwartz 1976 PW11, FG06 [=Pelorius chlorophenax FG06]
    |  |     |     `–E. nortoni Schwartz 1976 PW11, FG06 [=Pelorius nortoni FG06]
    |  |     `–+–+–E. bothroboans PW11
    |  |        |  `–E. ruthae Noble 1923 PW11, FG06 [=Pelorius ruthae FG06]
    |  |        `–+–E. hypostenor Schwartz 1965 PW11, FG06 [=Pelorius hypostenor FG06]
    |  |           `–E. parapelates Hedges & Thomas 1987 PW11, FG06 [=Pelorius parapelates FG06]
    |  `–+–+–E. richmondi Stejneger 1904 PW11, FG06 [=Euhyas richmondi FG06]
    |     |  `–E. unicolor PW11
    |     `–+–+–+–E. auriculatoides PW11
    |        |  |  `–E. patriciae PW11
    |        |  `–+–+–+–E. fowleri PW11
    |        |     |  |  `–E. lamprotes PW11
    |        |     |  `–+–E. sommeri PW11
    |        |     |     `–E. wetmorei PW11
    |        |     `–+–+–E. leberi PW11
    |        |        |  `–E. melacara PW11
    |        |        `–+–E. varians PW11
    |        |           `–+–E. guantanamera PW11
    |        |              `–E. ionthus PW11
    |        `–+–+–+–E. minutus Noble 1923 PW11, FG06 [=Euhyas minuta FG06]
    |           |  |  `–E. poolei PW11
    |           |  `–+–+–E. pituinus PW11
    |           |     |  `–+–E. parabates Schwartz 1964 PW11, FG06 [=Euhyas parabates FG06]
    |           |     |     `–+–E. abbotti PW11
    |           |     |        `–+–E. audanti PW11
    |           |     |           `–E. haitianus PW11
    |           |     `–+–E. eileenae PW11
    |           |        `–+–E. glamyrus PW11
    |           |           `–+–+–E. mariposa PW11
    |           |              |  `–E. ronaldi PW11
    |           |              `–+–E. bartonsmithi PW11
    |           |                 `–+–E. auriculatus PW11
    |           |                    `–E. principalis PW11
    |           `–+–+–+–E. barlagnei PW11
    |              |  |  `–E. pinchoni PW11
    |              |  `–+–E. johnstonei Barbour 1914 PW11, B-AC-O04
    |              |     `–+–E. amplinympha PW11
    |              |        `–E. locustus PW11
    |              `–+–+–E. antillensis PW11
    |                 |  `–+–E. brittoni PW11
    |                 |     `–+–E. cochranae PW11
    |                 |        `–E. hedricki PW11
    |                 `–+–E. gryllus PW11
    |                    `–+–+–E. coqui PW11
    |                       |  `–E. schwartzi PW11
    |                       `–+–E. portoricensis PW11
    |                          `–E. wightmanae PW11
    `–+–+–+–E. symingtoni Schwartz 1957 PW11, FG06 [=Euhyas symingtoni FG06]
       |  |  `–E. zeus Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas zeus FG06]
       |  `–+–E. marnockii (Cope 1878) PW11, FG06 [=E. (Syrrhophus) marnockii FG06]
       |     `–+–E. nitidus Peters 1870 PW11, FG06 [=E. (Syrrhophus) nitidus FG06]
       |        `–E. pipilans (Taylor 1940) PW11, FG06 [=Syrrhophus pipilans FG06]
       `–+–+–+–E. klinikowskii Schwartz 1959 PW11, FG06 [=Euhyas klinikowskii FG06]
          |  |  `–E. zugi Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas zugi FG06]
          |  `–+–+–+–E. brevirostris Shreve 1936 PW11, FG06 [=Craugastor brevirostris FG06]
          |     |  |  `–E. ventrilineatus Shreve 1936 PW11, FG06 [=Euhyas ventrilineata FG06]
          |     |  `–+–E. glandulifer Cochran 1935 PW11, FG06 [=Euhyas glandulifer FG06]
          |     |     `–E. sciagraphus Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas sciagraphus FG06]
          |     `–+–E. paulsoni Schwartz 1964 PW11, FG06 [=Euhyas paulsoni FG06]
          |        `–+–+–E. furcyensis Shreve & Williams 1963 PW11, FG06 [=Euhyas furcyensis FG06]
          |           |  `–E. rufifemoralis PW11
          |           `–+–+–E. apostates Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas apostates FG06]
          |              |  `–E. oxyrhyncus Duméril & Bibron 1841 PW11, FG06 [=Euhyas oxyrhyncha FG06]
          |              `–+–E. jugans Cochran 1937 PW11, FG06 [=Euhyas jugans FG06]
          |                 `–+–E. glanduliferoides Shreve 1936 PW11, FG06 [=Euhyas glanduliferoides FG06]
          |                    `–+–E. thorectes Hedges 1988 PW11, FG06 [=Euhyas thorectes FG06]
          |                       `–+–+–E. bakeri PW11
          |                          |  `–+–E. dolomedes Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhyas dolomedes FG06]
          |                          |     `–E. glaphycompus Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas glaphycompus FG06]
          |                          `–+–E. heminota PW11
          |                             `–+–E. corona Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhuyas corona FG06]
          |                                `–+–E. amadeus Hedges, Thomas & Franz 1987 PW11, FG06 (see below for synonymy)
          |                                   `–+–E. caribe Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhyas caribe FG06]
          |                                      `–E. eunaster PW11
          `–+–+–E. schmidti Noble 1923 PW11, FG06 [=Euhyas schmidti FG06]
             |  `–+–E. albipes Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas albipes FG06]
             |     `–+–E. maestrensis Diaz, Cádiz & Navarro 2005 PW11, FG06 [=Euhyas maestrensis FG06]
             |        `–+–E. dimidiatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas dimidiatus FG06]
             |           `–E. emiliae Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas emiliae FG06]
             `–+–E. greyi Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas greyi FG06]
                `–+–+–E. atkinsi Dunn 1925 PW11, FG06 [=Euhyas atkinsi FG06]
                   |  |–+–+–E. guanahacabibes Estrada & Rodriguez 1985 PW11, FG06 [=Euhyas guanahacabibes FG06]
                   |  |  |  `–+–E. casparii Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas casparii FG06]
                   |  |  |     `–E. planirostris Cope 1862 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) planirostris FG06]
                   |  |  `–+–+–E. goini Schwartz 1960 PW11, FG06 [=Euhyas goini FG06]
                   |  |     |  `–+–E. rogersi PW11
                   |  |     |     `–E. tonyi Estrada & Hedges 1997 PW11, FG06 [=Euhyas tonyi FG06]
                   |  |     `–+–E. pezopetrus PW11
                   |  |        `–+–E. pinarensis PW11
                   |  |           `–+–E. blairhedgesi PW11
                   |  |              `–E. thomasi Schwartz 1959 PW11, FG06 [=Euhyas thomasi FG06]
                   |  `–+–+–E. gundlachi Schmidt 1920 PW11, FG06 [=Euhyas gundlachi FG06]
                   |     |  `–+–E. intermedius Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas intermedia FG06]
                   |     |     `–E. varleyi Dunn 1925 PW11, FG06 [=Euhyas varleyi FG06]
                   |     `–+–+–E. cubanus Barbour 1942 PW11, FG06 [=Euhyas cubana FG06]
                   |        |  `–E. orientalis Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas orientalis FG06]
                   |        `–+–E. etheridgei Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas etheridgei FG06]
                   |           `–+–E. iberia Estrada & Hedges 1996 PW11, FG06 [=Euhyas iberia FG06]
                   |              `–+–E. jaumei Estrada & Alonso 1997 PW11, FG06 [=Euhyas jaumei FG06]
                   |                 `–E. limbatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas limbata FG06]
                   `–+–+–+–E. alcoae Schwartz 1971 PW11, FG06 [=Euhyas alcoae FG06]
                      |  |  `–E. armstrongi Noble & Hassler 1933 PW11, FG06 [=Euhyas armstrongi FG06]
                      |  `–+–E. darlingtoni PW11
                      |     `–E. leoncei Shreve & Williams 1963 PW11, FG06 [=Euhyas leoncei FG06]
                      `–+–+–+–E. bresslerae PW11
                         |  |  `–+–E. acmonis Schwartz 1960 PW11, FG06 [=Euhyas acmonis FG06]
                         |  |     `–E. ricordii Duméril & Bibron 1841 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) ricordii FG06]
                         |  `–+–E. probolaeus PW11
                         |     `–+–E. monensis Meerwarth 1901 PW11, FG06 [=Euhyas monensis FG06]
                         |        `–+–E. grahami Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas grahami FG06]
                         |           `–+–E. lentus PW11
                         |              `–+–E. rhodesi PW11
                         |                 `–E. weinlandi Barbour 1914 PW11, FG06 [=Euhyas weinlandi FG06]
                         `–+–+–E. cuneatus Cope 1862 PW11, FG06 (see below for synonymy)
                            |  `–E. turquinensis Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas turquinensis FG06]
                            `–+–+–E. riparius PW11
                               |  `–E. rivularis Díaz, Estrada & Hedges 2001 PW11, DEH01 [=E. (Euhyas) rivularis DEH01]
                               `–+–E. toa Estrada & Hedges 1991 PW11, FG06 [=Euhyas toa FG06]
                                  `–+–E. luteolus Gosse 1851 PW11, FG06 [=Euhyas luteola FG06]
                                     `–+–+–+–E. sisyphodemus Crombie 1977 PW11, FG06 [=Euhyas sisyphodemus FG06]
                                        |  |  `–+–E. cavernicola Lynn 1954 PW11, FG06 [=Euhyas cavernicola FG06]
                                        |  |     `–E. grabhami Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas grabhami FG06]
                                        |  `–+–E. jamaicensis Barbour 1910 PW11, FG06 [=Euhyas jamaicensis FG06]
                                        |     `–+–E. nubicola Dunn 1926 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) nubicola FG06]
                                        |        `–+–E. andrewsi Lynn 1937 PW11, FG06 [=Euhyas andrewsi FG06]
                                        |           `–E. orcutti Dunn 1928 PW11, FG06 [=Euhyas orcutti FG06]
                                        `–+–E. alticola Lynn 1937 PW11, FG06 [=Euhyas alticola FG06]
                                           `–+–E. fuscus Lynn & Dent 1943 PW11, FG06 [=Euhyas fusca FG06]
                                              `–+–E. junori Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas junori FG06]
                                                 `–+–E. gossei Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas gossei FG06]
                                                    `–+–E. griphus Crombie 1986 PW11, FG06 [=Euhyas griphus FG06]
                                                       `–+–+–E. cundalli PW11
                                                          |  `–E. glaucoreius Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 (see below for synonymy)
                                                          `–+–E. pantoni Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas pantoni FG06]
                                                             `–E. pentasyringos Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 (see below for synonymy)

Eleutherodactylus incertae sedis:
  E. angustidigitorum Taylor 1940 NW07, FG06 [=Syrrhophus angustidigitorum FG06]
  E. anolirex Lynch 1983 B-AC-O04
  E. (Eleutherodactylus) binotatus FG06
  E. boconoensis Rivero & Mayorga 1973 B-AC-O04
  E. chloronotus FG06
  E. chlorosoma Rivero 1984 B-AC-O04
  E. colostichos La Marca & Smith 1982 B-AC-O04
  E. conspicillatus B-AC-O04
  E. costaricensis M83
  E. diastema FG06
  E. discoidalis FG06
  E. duellmani FG06
  E. erythropleurus NW07
  E. ginesi (Rivero 1964) B-AC-O04
  E. guentheri NW07
  E. hedriki SWK87
  E. jasperi FG06
  E. karlschmidti Grant 1931 NW07, FG06 [=Euhyas karlschmidti FG06]
  E. lancinii Donoso-Barros 1968 B-AC-O04
  E. lentiginosus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. malkini B-AC-O04
  E. megalops B-AC-O04
  E. melanoproctus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. mercedesae FG06
  E. mondolfii Rivero 1984 B-AC-O04
  E. nicefori Cochran & Goin 1971 B-AC-O04
  E. nigrovittatus FG06
  E. paramerus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. parvus NW07
  E. pedimontanus La Marca 2004 B-AC-O04
  E. pleurostriatus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. prolixodiscus Lynch 1978 B-AC-O04
  E. pulidoi Rivero 1984 B-AC-O04
  E. rearki M83
  E. ridens M81
  E. supernatis FG06
  E. thymelensis FG06
  E. tubernasus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. tubolus KF69
  E. underwoodi M83
  E. unistrigatus B-AC-O04
  E. urichi (Boettger 1894) B-AC-O04
  E. vanadisae La Marca 1984 B-AC-O04
  E. w-nigrum B-AC-O04
  E. yustizi Barrio-Amorós & Chacón-Ortiz 2004 B-AC-O04

Eleutherodactylus amadeus Hedges, Thomas & Franz 1987 PW11, FG06 [=Euhyas amadeus FG06]

Eleutherodactylus cuneatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas cuneata FG06; incl. El. sierramaestrae DEH01]

Eleutherodactylus glaucoreius Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 [=Euhyas glaucoreia FG06]

Eleutherodactylus pentasyringos Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 [=Euhyas pentasyringos FG06]

*Type species of generic name indicated

REFERENCES

[B-AC-O04] Barrio-Amorós, C. L., & A. Chacón-Ortiz. 2004. Un nuevo Eleutherodactylus (Anura, Leptodactylidae) de la Cordillera de Mérida, Andes de Venezuela. Graellsia 60 (1): 3–11.

[DEH01] Díaz, L. M., A. R. Estrada & S. B. Hedges. 2001. A new riparial frog of the genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) from eastern Cuba. Caribbean Journal of Science 37 (1–2): 63–71.

[FG06] Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green & W. C. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1–370.

[KF69] Kluge, A. G., & J. S. Farris. 1969. Quantitative phyletics and the evolution of anurans. Systematic Zoology 18 (1): 1–32.

[M81] Miyamoto, M. M. 1981. Congruence among character sets in phylogenetic studies of the frog genus Leptodactylus. Systematic Zoology 30 (3): 281–290.

[M83] Miyamoto, M. M. 1983. Biochemical variation in the frog Eleutherodactylus bransfordii: geographic patterns and cryptic species. Systematic Zoology 32 (1): 43–51.

[NW07] Nussbaum, R. A., & S.-H. Wu. 2007. Morphological assessments and phylogenetic relationships of the Seychellean frogs of the family Sooglossidae (Amphibia: Anura). Zoological Studies 46 (3): 322–335.

[SWK87] Snyder, N. F. R., J. W. Wiley & C. B. Kepler. 1987. The Parrots of Luquillo: Natural history and conservation of the Puerto Rican parrot. Western Foundation of Vertebrate Zoology: Los Angeles.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *